بغض کال

شکستی بغض کالم را شکستی
زدی کوپال و یالم را شکستی
در اوج آسمان سرمست پرواز
به سنگ عشق بالم را شکستی

تیر ماه 1390