خنده ي جام

ساقي دلم از عشق تو در دام شده
افسون شراب و خنده ي جام شده
زان شب كه به دل عشق تو الهام شده
سرمستي صد پياله در كام شده

خرداد ماه 1390

شديم از ياد يكديگر فراموش

شبي آغوش گرمت چشمه ي نوش
شبي از عطر گيسوي تو مدهوش
كنون فانوس عشقت سرد و خاموش
شديم از ياد يكديگر فراموش

ارديبهشت ماه 1390

حاصل عمر

پوسيد دل از غم فراقت ساقي
مرديم دگر در اشتياقت ساقي
برخيز و به مِي بيا ببين حاصل عمر
آن بود كه شد به اتفاقت ساقي

ارديبهشت ماه 1390