زخمه عشق

در ساغر عشق كام غم مي جويم
در خاك رهش باديه ها مي پويم
مضراب زنم به تار با زخمه عشق
زنگار ز دل به ناي ني مي شويم

آبان ماه 1388

به تماشا سوگند

اي عشق تو را به روي زيبا سوگند
بر گنبد ده روزه ي مينا سوگند
يك روز بدون تو نپايد اين چرخ
آن روز كه آيد به تماشا سوگند

مرداد ماه 1381