زخمه عشق

در ساغر عشق كام غم مي جويم
در خاك رهش باديه ها مي پويم
مضراب زنم به تار با زخمه عشق
زنگار ز دل به ناي ني مي شويم

آبان ماه 1388

0 نظرات:

ارسال یک نظر