دعا مي كنم ...

دعا مي كنم بغض شبنم شوي
شبي با گل و سبزه همدم شوي
دعا مي كنم مثل دامان باد
پر از عطر انفاس مريم شوي

بهمن ماه 1389

0 نظرات:

ارسال یک نظر