افسوس ...

در درون نطفه خاموشم مكن
جسم سردت را در آغوشم مكن
مي روي، افسوس اما تا ابد
نازنين هرگز فراموشم مكن

بهمن ماه 1389

0 نظرات:

ارسال یک نظر